მესხეთი. ქართველთა გამაჰმადიანება

მთავარეპისკოპოსის ანანია ჯაფარიძის ნაშრომში “მესხეთი. ქართველთა გამაჰმადიანება” უხვ ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით გადმოცემულია ოსმალთა და ირანელთა მიერ დაპყრობილი საქართველოს კუთხეთა