მაჰმადიანი მესხების ქართული გვარები

წინამდებარე გამოკვლევაში (გამოცემულია 1997 წელს) გადადგმულია პირველი ნაბიჯები მაჰმადიანი მესხების ქართული ანტროპონიმიკის შესასწავლად. წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილი დოკუმენტები დამაჯერებლად ამტკიცებენ,